home Menu close
menu MENU

Alle Med observasjonsskjema (20 ex)

Observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ISBN: 978-82-90910-30-8

kr kr 195,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-30-8
Beskrivelse

ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er.


ALLE MED er nevnt som eksempel i Stortingsmelding 16 (2006-2007) ”…og ingen sto igjen”. Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsingen om å fange opp de barna som sliter med mestring så tidlig som mulig.


ALLE MED  dekker 6 utviklingsnivå:
Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.


Se også den digitale utgaven av ALLE MED___________________________________________________________________


I sin masteroppgave i spesialpedagogikk har Hege Byberg Klingsheim studert tre barnehager som har brukt verktøyet ALLE MED opp til tre år i den ene gruppen og tre barnehager som ikke bruker dette verktøyet i den andre gruppen.


Formålet med studien var å studere om observasjonsverktøyet ALLE MED har en effekt på den pedagogiske virksomheten i barnehagene som bruker dette verktøyet.


Konklusjonen viser at gruppen som bruker ALLE MED har oppnådd å utvikle et felles forståelses grunnlag ut fra den teorien som verktøyet har grunnlag i. Verktøyet brukes som et vurderingsskjema for internt arbeid samtidig som det har hatt en effekt på struktur og bevissthet i planleggingsarbeid og utførelse av pedagogisk virksomhet.


«Det var interessant å se at gruppen som bruker dette verktøyet viser en faglig bevissthet innenfor barnas utviklingskompetanse, og er mer presise i forhold til det å kunne sette ord på hvordan en planlegger og utfører pedagogisk virksomhet innenfor barns sosiale kompetanseutvikling. Gruppen viser også en større bevissthet rundt sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse.»

Råd&Tips

ALLE MED er:

 - utarbeidet med utgangspunkt i barnehagenes praksis og erfaringer.
- et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på alle barn i barnehagen.
- et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema der barnets utvikling tydelig kommer fram.
- et skjema som følger barnet gjennom hele barnehagetiden og gir et helhetlig bilde av barnets mestring.
- hjelp i det pedagogiske planleggingsarbeidet.
- et hjelpemiddel til foreldresamtaler.
- en forenkling av barnehagens observasjonsarbeid i forhold til barns utvikling.
- en hjelp for personalet til å ha en observerende holdning i samspill med barnet.