home Menu close
menu MENU

§ 5 Spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

Hvis barnet ditt ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset ditt barns behov.

Hvis du eller skolen er bekymret for om ditt barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for ditt barn. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

Hva kan jeg forvente av skolen?

Skolen skal

involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt

vurdere om barnet ditt trenger spesialundervisning

be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning

fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være

lage en individuell opplæringsplan (IOP)

gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en

lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året

Hva kan jeg gjøre?

Du som er forelder

kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger spesialundervisning

skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet ditt

skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet ditt skal få spesialundervisning

skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg

kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialundervisning

kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen

Klikk her for å lese mer om hva du kan gjøre som forelder.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

Klikk her for å lese veilederen 

Faser i saksgangen

 • Samtale er gull

  Språk og kommunikasjon i en helhetlig forståelse

  Forfattere Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Oversetter: Mette Ruby Mellegaard ISBN 978-82-8360-076-6

  kr kr 295,00
 • Sosial Kompetanse i hjem og skole

  Våre barns psykiske helse er landets viktigste ressurs

  Forfatter: Inghild Blindheim Illustrasjoner: Kari Sortland  ISBN 978-82-8360-071-1

  kr kr 400,00

Hva sier loven?

Opplæringsloven § 5-1

“Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.”

Opplæringsloven § 5-4

«Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.

Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.»