home Menu close
menu MENU

IOP

En individuell opplæringsplan (IOP) er arbeidsverktøyet for lærerne som skal gi spesialundervisningen.

IOP-en bygger på det som er fastsatt i enkeltvedtaket og er et arbeidsverktøy for skolen/lærerne.

En IOP kan ikke fastsette noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket.

Dersom det ikke går frem av enkeltvedtaket at eleven, for eksempel, skal ha avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet, kan ikke dette fastsettes i IOP-en.

Er IOP det samme som en individuell plan (IP)?

Alle med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller sosiale tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Dette følger av helse- og sosiallovgivningen. En individuell plan er ikke det samme som en individuell opplæringsplan (IOP). En IOP kan være en del av en elevs individuelle plan, men en individuell plan kan ikke erstatte en IOP og motsatt.

Skolen har en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan (IP). Plikten er avgrenset til tilfeller der skolens samarbeid anses nødvendig for å ivareta elevens behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset hjelpetilbud.

Krav til IOP

Mange lærere og spesialpedagoger sliter med å lage gode individuelle opplæringsplaner (IOP). Opplæringsloven angir at planen skal si noe om mål, innhold og hvordan opplæringen skal drives. Vi skal her se nærmere på hva IOP skal inneholde og hvilke krav som må stilles.

elevsiden.no, mars 2012: Odd Ivar Strandkleiv 

Innholdet i IOP må være i tråd med enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det skal ikke stå noe i IOP som ikke framgår av enkeltvedtaket.

Eleven og/eller foreldrene til eleven har vært med på å utforme spesialundervisningen.

Den sakkyndige vurderingen gir en dekkende og god beskrivelse av det forsvarlige opplæringstilbudet (spesialundervisningen).

Skolen har eller vil skaffe seg ressurser til å gjennomføre spesialundervisningen slik den er beskrevet i sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP.

Målene i IOP er realistiske. Dette betyr at vanskegraden passer til elevens evner og forutsetninger.

Mål, innhold og hvordan spesialundervisningen skal drives er beskrevet i IOP, på en måte som er i samsvar for Læreplanens generelle del og prinsippene for opplæringen.

Det er samsvar mellom mål, innhold og hvordan spesialundervisningen skal drives. Dette betyr at innhold, metode og organisering av opplæringen er egnet til å nå målene i IOP.

IOP fungerer på linje med den ordinære læreplanen (som en erstatning), som et redskap for å planlegge (spesial)undervisningen.

Det går en «rød tråd» fra overordnede og langsiktige mål til mer konkrete mål med en kortere tidshorisont.

IOP er egnet for halvårsvurdering. Måloppnåelsen til eleven kan vurderes ut i fra målsetningene i IOP.

IOP gir en tydelig oversikt over den opplæringen eleven skal ha: Hvilket omfang skal spesialundervisningen ha? Hvordan skal den organiseres? Til hvilke dager og tidspunkter skal spesialundervisningen legges (timeplan)?

IOP sier noe om eventuelle bortvalg fra den ordinære læreplanen for fag. Hvilke kompetansemål og aktiviteter skal velges bort?

IOP skal verken være mer eller mindre omfattende og detaljert enn elevens behov tilsier.

De faglige målene i IOP skal formuleres som realistiske kompetansemål. Dette kan også gjelde mål i forhold til den sosiale opplæringen eller mål i forhold til dagliglivsferdigheter. I forhold til sosial opplæring og personlig utvikling kan en også tenke seg andre typer mål enn kompetansemål, som for eksempel holdningsmål.

Målene er ikke for langsiktige og ikke for kortsiktige.

IOP beskriver hvordan eleven skal arbeide, hvordan lærerne skal legge til rette for læring, hvilke betingelser som må være til stede for læring, innhold og læremidler, tidsbruk fordelt på ulike organisatoriske løsninger m.m.

IOP er formulert slik at det er mulig for andre lærere å ta over spesialundervisningen ved sykdom eller annet fravær.

Mal for IOP

Individuell opplæringsplan (IOP)

 • Verdt å vite om Språkvansker

  Språkvansker hos barn og unge. Boken henvender seg til foreldre, helsesøstre, pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge med språkvansker. 60 sider.

   Forfatter: Silje Mæle og Barbro Kristine Vågen ISBN: 978-82-8360-004-9

  kr kr 139,00
 • Læringsstrategier i tilpasset opplæring

  Behovet for å lære er økende i et samfunn som endrer seg fort. Lærere må forholde seg til det faktum at kunnskap "utgår på dato" mens elevene lærer.
  Forfatter: Kari Hole ISBN: 978-82-90910-21-6

  kr kr 275,00
 • Bruk av læringsstrategier ved ulike lærevansker

  Håndbok for praktisk bruk av læringsstrategier med tanke på tilpasset opplæring i grunnskolen og videregående skole. 
  Forfatter Kari Hole ISBN 978-82-90910-22-3 

  kr kr 310,00