home Menu close
menu MENU

Tiltak ved problematferd

Hvilke tiltak og programmer er best for forebygging og reduksjon av problematferd? Hva kjennetegner skoler som lykkes i arbeidet med problematferd? Hva kan læreren gjøre når det oppstår problematferd i klassen?

Undervisningsopplegget Steg for steg har til hensikt å redusere impulsiv og aggressiv atferd og forbedre barnas sosiale kompetanse. Det gjøres ved å øve opp ferdigheter på tre hovedområder: empati, impulskontroll/problemløsning og mestring av sinne.

Kilde: «Forebyggende innsatser i skolen» (2006:45-47)

Skoleslag/årstrinn; Barnehage og grunnskole (1.-7. trinn). Programmet er tilpasset med egne pakker for barnehagen, 1.–4. trinn og 5.–7. trinn. 

Utgiver; Info Vest Forlag, Spesialpædagogisk Forlag, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Originalversjonen er amerikansk og heter “Second Step” og ble utviklet av Committee for Children i USA. Nasjonalforeningen for folkehelsen har oversatt og tilpasset den til norske forhold. 

Materiell 

Undervisningsopplegg for å auke barns sosiale kompetanse. Barnehagen. 

Undervisningsopplegg for å auke barns sosiale kompetanse. 1.–4. klasse. 

Undervisningsopplegg for å auke barns sosiale kompetanse. 5.–7. klasse. 

Personalveiledning – barnehagen 

Lærerveiledning Steg for steg 1.-7. klasse. 

Undervisningspakken består av plansjer, lærerveiledninger, CD, video, plakater og Steg for steg-materiellboks. Plansjene er i A3-størrelse med foto på den ene siden og veiledning til læreren på den andre. I lærerveiledningen er forankring og bruk av undervisningsopplegget beskrevet. I tillegg er det forslag til aktiviteter, sanger og bøker. Videoen med begrunnelse og erfaring fra Steg for steg kan brukes til opplæring av lærerkollegiet og eventuelt til foreldreutvikling. Plakatene tar for seg problemløsning og mestring av sinne-teknikkene. Innholdet er satt sammen slik at det på hvert trinn arbeides med de tre hovedområdene empati, impulskontroll/problemløsning og mestring av sinne. Men innen disse tre områdene er det en progresjon på ulike trinn. 

Kostnader og tidsbruk 

Materiellet har en fast innkjøpspris. Det antas at man bruker opplegget i barnehagen over 23 uker og i skolen over 20-30 uker. I veiledningen blir det anbefalt at gruppen har en leksjon i uken. Det er ikke et krav om at barnehagene og skolene deltar på kurs for å bestille og bruke Steg for steg, men det anbefales. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utdannet kursledere som tilbyr kurs tilrettelagt for den enkelte skoles/kommunes behov. De anbefaler at ansatte i SFO, foreldrerepresentanter m.fl. deltar. 

Målgruppe; Undervisningsopplegget retter seg mot barn i barnehagen og grunnskolens 1. til 7. trinn.

Mål 

Steg for steg har til hensikt å lære barn prososiale ferdigheter og redusere impulsiv og aggressiv atferd. Denne overordnede hensikten med programmet bygger på følgende målsettinger: 

Øke barns evne til å: 1) forstå egne og andres følelser, 2) ta andres perspektiv og 3) vise medfølelse og omtanke for andre 

Redusere barnas impulsive og aggressive atferd ved å 1) bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner 2) trene på sosiale ferdigheter 

Dempe barnas sinnereaksjon ved å 1) få barna til å bli oppmerksomme på hva som gjør dem sinte 2) få dem til å legge merke til hvordan sinnet føles 3) lære dem å bruke teknikker for å dempe sinnet 

Arbeidsmåter og aktiviteter 

Steg for steg er delt opp i leksjoner som gjennomføres på 30 til 45 minutter. I leksjonen ligger det et forslag til samtale som tar 10- 20 minutter, og som etterfølges av rollespill eller aktiviteter. De siste fem minuttene brukes til avrunding og overføring til praksis. I veiledningen er det angitt forslag til hvordan ferdighetene kan overføres til lek i barnehagen, på skolen, i hjemmet og lignende. Det er lagt opp til at programmet kan anvendes både som leksjoner, når det oppstår ledige øyeblikk, og i praksis. Leksjonene innebærer samtaler i grupper, og en kan selv velge størrelsen på gruppene. I veiledningen for skolen anbefales det at undervisningsopplegget tas i bruke på alle trinn det er beregnet for. Videre anbefales det at kontaktlæreren har hovedansvaret for gjennomføring av opplegget. Et minimum er at to i personalgruppen må arbeide med opplegget. 

Teoretisk/empirisk grunnlag 

Programmet bygger i stor grad på forskningsbasert kunnskap om empati, impulskontroll og mestring av sinne. Programmet er faglig fundert og har forankring i atferdsteori. 

Implementeringsstrategier 

Programmet har enkel strategi for implementering. Det er utarbeidet lærerveiledning med råd om hvordan undervisningsopplegget kan gjennomføres. I tillegg er det en veiledning til hver leksjon på plansjenes bakside. Den primære implementeringsstrategien er opplæring av personalet, men det er ikke et krav. På skolenivå er det både mulig at hele skolen bruker programmet, og at enkeltlærere eller grupper av lærere gjennomfører opplegget. 

Det er foretatt en kvalitativ implementeringsstudie (Larsen 2005) som har vurdert hvilke organisatoriske og individuelle faktorer som påvirker implementeringen og bruken av Steg for steg i skolen. Hensikten er også å evaluere hvilken betydning implementeringskvaliteten har for resultatene på skolene, men denne studien omfatter ikke resultater på elevnivå. Studien anbefaler sterkere teoretisk grunnlag for opplegget og sterkere krav om opplæring i bruk av materiellet. Videre viser studien at der undervisningsopplegget ble implementert skoleomfattende, viste lærerne best gjennomføringsevne og større lojalitet til opplegget enn på skoler som brukte programmet nå og da. 

Undervisningsopplegget Steg for steg er solgt i et stort opplag, og ca 65 % av skolene har det. Hvor mange skoler som bruker det aktivt, finnes det ingen oversikt over. Undervisningsopplegget er også tatt i bruk i andre land. Det er kjent at programmet er i bruk i de nordiske landene og originalversjonen ”Second Step” brukes i USA. 

Evaluering 

Universitet i Bergen har iverksatt en evalueringsstudie om bruken av Steg for steg i norske skoler. På det nåværende tidspunkt foreligger det kun en casestudie om implementering av opplegget ved fire norske grunnskoler (Larsen 2005), slik det er referert til ovenfor. Vi har derfor måttet vurdere evalueringen på bakgrunn av studier foretatt i USA. 

Det er foretatt ulike evalueringer av resultatene av opplegget i USA (Grossmann 1997, Sandèn og Sylwan 2003, Spargue m.fl. 2001, Taub 2001, Frey 2005). Flere av disse omfatter resultater på elevnivå der en intervensjonsgruppe og en sammenligningsgruppe blir målt før og etter at intervensjonen har blitt gjennomført. Flere av disse er supplert med lærervurderinger. En studie omfatter afroamerikanske elever, mens en annen studie kombinerer Steg for steg med en annen intervensjon. De amerikanske studiene viser derfor til ulike resultater. Det generelle bildet er at undervisningsopplegget gir positive resultater når det gjelder elevenes sosiale kompetanse, samt noen sider av elevenes prososiale atferd, særlig når elevene ikke allerede har utviklet antisosial atferd. 

Evalueringene i Norge viser at opplegget kan gi gode resultater dersom skolene følger de anbefalte implementeringsstrategiene ved å forankre opplegget på skolenivå over tid. Videre at man vektlegger opplæringen av ansatte i institusjonene, som også skal ha ansvar for implementering og gjennomføring av programmet. Vi vurderer derfor at programmet har god sannsynlighet for å gi resultater i å utvikle generell sosial kompetanse. 

Vurdering 

Steg for steg bygger på en teoretisk tilnærming som gir støtte til antakelser om positive resultater av programmet. Innholdet og aktivitetene i programmet har sammenheng med dette teoretiske kunnskapsgrunnlaget. Forankringen er dokumentert i veiledninger og plansjer. I Norge foreligger ikke evalueringen med en design som kan dokumentere effekter på aktuelle resultatområder. Forskergruppen kjenner til at det er iverksatt en slik studie, men den foreligger ikke på det nåværende tidspunkt. 

Anbefaling; Programmet vurderes å tilhøre kategori 2: Program med god sannsynlighet for resultater. De utenlandske studiene viser til positive, dokumenterte resultater, men blant annet fordi undervisningsopplegget er tilpasset norske forhold, synes det vanskelig å kunne konkludere på bakgrunn av disse studiene.

Hvilke tiltak er best?

Skoler som lykkes i arbeidet med alvorlig problematferd kjennetegnes av en sterk faglig ledelse, klare regler og konsistent regelhåndhevelse, en definert tilnærming til forebygging og takling av problematferd, elevorientert og tilpasset opplæring, elevdeltakelse i beslutninger, positive klassemiljøer, relasjonsfremmende klasseledelse og økt voksentetthet.

Tiltakene bør rette seg inn mot flere forhold rundt eleven. Smale tiltak har i beste fall små eller ingen effekter, og i verste fall skadelige konsekvenser.

Tiltakene bør gis i elevens oppvekst- og læringsmiljø. Tiltak for grupper av sterkt belastede elever med lik problematikk bør så langt som mulig unngås fordi de har vist seg å ha problemforsterkende effekter.

Tiltakene bør i større grad konsentrere seg om endring i elevens miljø enn mot individuell endring. Spesielt viktig er endring i oppvekstbetingelser i hjemmet og forhold ved normalskolens opplæringstilbud.

De effektive tiltakene har en klar teoretisk forankring. De krever fagfolk som har særlig kompetanse i problematferd.

Det er trolig mest hensiktsmessig å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt.

Den positive virkningen har en tendens til å avta etter at tiltakene er avsluttet. Oppfølging og kontinuitet antas å være viktig.

Hva kan læreren gjøre når det oppstår problematferd i klassen? 

Læreren har tradisjonelt blitt stående forholdsvis alene med problemer i klassen. Veiledning og støtte fra kollegaer og skolens ledelse, og samarbeid med foreldrene, må være en selvfølgelighet når problemene tårner seg opp i klassen. Kartlegging av problematferden kan for eksempel innebære at en finner ut når den opptrer, i hvilke sammenhenger det fungerer bedre, hvor ofte, hva som er foranledningen, hvordan atferden takles, hvordan eleven(e), faglærere, eventuelt foreldrene oppfatter situasjonen. Etter kartlegging må en analysere situasjonen for å finne mulige årsaker og komme fram til tiltak som kan prøves ut.

Læreren er trolig den viktigste enkeltfaktor i forebygging av og arbeid med problematferd. Dersom en ikke klarer å løse problematferden på skolen kan det være nødvendig å søke bistand fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 • Steg for Steg kurs

  • Sosial kompetanse
  • Ferdigheter for livet
  • Østlandsk lærerstevne
   
 • Vansker med sosial kommunikasjon

  Boken tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen. Boken er delt inn i ulike utviklingsfaser og passer derfor også som et redskap i ungdomsskolen, vidergående skole og ulike institusjoner.

  Forfattere: Lucy Prosser m.fl  Norsk oversettelse: Heidi Håland ISBN: 978-82-90910-82-7

  kr kr 349,00
 • Markante foreldre

  Boken er en faglig velfundert bok med mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter. MARKANTE FORELDRE gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. 

  Forfatter: Rikke Yde Tordrup  Oversettere: Espen Lunde og Inger Marie M. Misje      ISBN: 978-82-8360-072-8  

  kr kr 295,00
 • For sånn er det

  Ole TikkTakk, Lotte-Loppe, Maja Livredd og Theo Tanketroll. "For sånn er det"-serien hjelper familien og klassen å snakke sammen når barnets liv er vanskelig

  Forfatter: Psykologspesialist Gro Merete Grønvold Eilertsen 
  Ilustrasjoner: Ingrid Kristine Hasund

  BLA I ALLE 4 BØKENE UNDER

  kr kr 795,00
 • Sosial Kompetanse i hjem og skole

  Våre barns psykiske helse er landets viktigste ressurs

  Forfatter: Inghild Blindheim Illustrasjoner: Kari Sortland  ISBN 978-82-8360-071-1

  kr kr 400,00
 • Småsteg (Barnehage 4-6 år)

  Småsteg, Steg for Steg – tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen, er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt.

  kr kr 2 800,00
 • Skolesteg (1. og 2. trinn)

  Skolesteg er et undervisningsopplegg for sosial og emosjonell læring for 1. og 2. trinn. 

  Ferdigheter for skolen og livet - Ny utgave av Steg for Steg for grunnskolen

  kr kr 2 800,00