home Menu close
menu MENU

Tallstart - Grunnlag for begynneropplæringen (10 ex)

I førskolealder inneholder matematikkopplæringen utvikling av matematikkbegreper som berører deres virksomhet i dagliglivet. Denne opplæringen, der elevene også bruker konkrete hjelpemidler, skaper som regel ingen vansker. Vanskene oppstår som oftest når det stilles krav om å anvende kunnskapen på det abstrakte, teoretiske plan uten bruk av hjelpemidler. Kartleggingen Tallforståelse er et hjelpemiddel for dette.

Forfattere: Inger Kristine Løge og Rune Aigeltinger
ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-8360-005-6

kr kr 195,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-005-6
Beskrivelse

Det ser ikke ut til at elever med matematikkvansker skiller seg ut fra andre elever når det gjelder generell tenkeevne, men mye tyder på at vanskene kan skyldes noen spesifikke faktorer. Mange elever kan vise til gode eller gjennomsnittlige karakterer i de fleste skolefag fra grunnskole og videregående skole, samtidig som de mislykkes i matematikk. Andre elever opplever at de er tilkortkommere både i matematikk og i språkfag, samtidig som den generelle tenkeevnen for øvrig er god.


Overgangen fra konkret kunnskap om et matematikkbegrep eller om en regneprosedyre, til den abstrakte forståelsen av fenomenet, viser seg å være problematisk for en del elever. Problemet består i å overføre språklig og tallmessig kunnskap til matematiske forestillinger og abstrakte regneprosedyrer, og mange elever med matematikkvansker stopper opp i utviklingen ved denne overgangen. Problemløsing i matematikk innebærer at man skal uttrykke kunnskapen i et abstrakt og formelt matematikkspråk som for eleven ikke gir mening.


I begynnelsen inneholder matematikkopplæringen utvikling av matematikkbegreper som berører deres virksomhet i dagliglivet. Denne opplæringen, der elevene også bruker konkrete hjelpemidler, skaper som regel ingen vansker. Vanskene oppstår som oftest når det stilles krav om å anvende kunnskapen på det abstrakte, teoretiske plan uten bruk av hjelpemidler. Kartleggingen Tallforståelse er et hjelpemiddel for dette.


 

Råd&Tips

BRUKERVEILEDNING

Tallstart er ment brukt som en screening mellom høstferien og jul på 1. trinn for å fange opp de som trenger ekstra tilpasninger i begynneropplæringen. Vi anbefaler at klassen deles i to, og at det er to voksne til stede. Den ene administrerer selve prøven, mens den andre observerer og gir støtte, f.eks. sørger for at alle er på rett side.

Tallstart har 36 oppgaver og gjennomføres på 30-40 minutter. Forsiden er ment til øving, og er viktig for at elevene skal bli trygge på hva de skal gjøre. Her skal de også skrive navnet sitt før de begynner.

Oppgavene administreres en for en ved at de leses høyt for elevene. Dette gjør at alle får like lang tid på hver oppgave, og en sikrer at alle svarer på hver oppgave. Gi gjerne en liten forklaring i tillegg til oppgaveteksten, f.eks. med dialektord. Hver side er merket med en tegning helt øverst for at elevene ikke skal bla til feil side. Start hver side med å si: «Nå skal du se på den siden som har en xxx øverst».

SKÅRING/OPPSUMMERING

Siste arket er perforert og kan rives fra. Det er enklere å ha skåringsarket løst ved siden av ved utfyllingen. Ved å fylle inn resultatene i sirkelen på oppsummeringsarket får vi en god oversikt over resultatene innen hver av de 9 kategoriene.

Ved mestring: Fargelegg kategorien. Ved ikke mestring: La kategorien stå åpen.

VIDERE KARTLEGGING

Det kan være mange grunner til at elever sliter med tidlig regning, og det er som oftest vanskelig å finne bare en årsak. Kartlegging er verdiløs dersom den ikke fører til ny innsikt for læreren, som dermed kan gi bedre tilpasset undervisning. Videre kartlegging bør derfor legge vekt på å få en oversikt over mestringen av visse kjerneferdigheter innen grunnleggende tall- og regneforståelse. Her foreligger det lite av normerte tester. Kartleggingen må derfor i stor grad baseres på individuelle og dynamiske kartleggingsintervjuer hvor en kvalitativt beskriver mestringen innen de mest aktuelle områder. Kartleggingsintervjuet «Tallresonering» er ment til dette, og kartlegger følgende områder:

• Rask antallsoppfatning: Det å kunne raskt si antallet i små ustrukturerte mengder opp til 4, antallet i kjente mønstre opp til 20, samt å gi overslag over større mengder.

• Automatiserte regnefakta: Plusstabellen; tallkombinasjoner opp til 20

• Tidlige regnestrategier: «nesten doblinger», «9-er-nesten-10», «veien-om-10»

• Fleksibel telling: Ramsetelling (særlig bakover fra hvilket tall som helst), opptelling, hoppetelling med flere om gangen (2, 5 og 10) fra hvor som helst (3..13..33..osv.)

• Koordinering av plassverdier: bruk av 10-tallsystemet i enkel hoderegning, og samtidig kunne oppfatte f.eks. tallet 23 som både to tiere og tre enere, og 23 enere.

• Tekstoppgaver: Tolkning av ett-trinns tekstoppgaver med sammenligningsord, og å kunne oversette mellom tekst/regnestykke/

Se også Matematikksenteret sine tips til begrepsundervisning