home Menu close
menu MENU

"Dette gidder jeg ikke lærer" ADHD i skolen

"Dette gidder jeg ikke lærer", ADHD i skolen er et innspill til dem som har ansvaret for å tilrettelegge undervisninga både i grunnskolen, og i videregående opplæring. Forfattere: Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland ISBN: 978-82-90910-32-2

kr kr 325,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-32-2
Beskrivelse

Mange av beskrivelsene og rådene er generelle for elevgruppene som er omtalt i denne boka og kan passe for alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Andre er spesifisert for de enkelte hovedtrinn. Der  begrepet ”barn/ungdom” brukes, mener man at nevnte tiltak passer, eller passer stort sett, på de fleste elevene med disse vanskene, i hele grunnopplæringa.


Etter mange års samarbeid med elever, lærere, PP-tjeneste (PPT), foreldre og andre, har forfatterne sett at rådene som formidles i denne boka har vært til hjelp, og at de derfor kan være verdt å prøve.
Målgruppe:
Lærere som underviser barn og ungdom med konsentrasjonsvansker/AD/HD samt PPT-ansatte og andre som arbeider innen det pedagogisk-psykologiske virkefeltet.


Innhold


Forord


OM Å FORSTÅ OG SAMARBEIDE MED ELEVER SOM HAR KONSENTRASJONSVANSKER OG/ ELLER AKTIVITETSFORSTYRRELSE


1.1 Hvordan boka er tenkt brukt


1.2  Hvordan boka ikke bør brukes!             


1.3  Hva er AD/HD


1.4 AD/HD – i kombinasjon med andre tilstander
1.5 Hvilke særlige behov har elever med AD/HD i en opplærings-situasjon?


1.6  Noen sentrale pedagogiske prinsipper


1.7  Lærerrollen – en av hovedrollene i skolen!


1.8  Snakk med oss lærer – ikke bare til oss!


1.9 Å kjenne eleven er begynnelsen på den gode start
1.10 Samling rundt kaffetrakteren – stedet for utvikling og oppbygging
1.11 Jenter med AD/HD
1.12 Søskenproblematikk
1.13 Medikamentell behandling   


 


NOEN FLERE BIDRAG TIL Å FORSTÅ ELEVENS  FORUTSETNINGER FOR LÆRING


2.1 Finnes det måter å lære på som er bedre enn andre?


2.2 Når eleven har for lavt våkenhetsnivå og problemer med konsentrasjonsevnen


2.3 Oppleve og bedømme varighet av tid
2.4 Når eleven lett blir overstimulert og får vansker med å sile eller sortere inntrykk
2.5 Når en ikke klarer å ha mange baller i lufta på en gang
2.6 Struktur og oversikt
NOEN PEDAGOGISKE UTFORDRINGER EN MØTER SOM ELEV OG LÆRER
3.1 ”Dette gidder jeg ikke, lærer!” Om å hjelpe eleven til å bli motivert for skolearbeid
3.2 Er det bare voksne som trenger anerkjennelse og belønning?                       
3.3 Når matematikktimene blir et ork
3.4 Fra trykksverte til ord og mening
3.5 Når skrifta er mer eller mindre uleselig
3.6 Gymnastikktimene, mareritt eller mestring?
3.7 Hjemmearbeid
3.8 Assistent, miljøarbeider/kameratstøtte eller medlærer – en verdifull tilleggsressurs i opplæringa
3.9 Organisering: Skal eleven følge klassen/gruppa hele tida, være i spesialgruppe, eller ha timer alene sammen med lærer?
3.10 Eget opplegg ved prøver, tentamen, eksamen?
3.11 Overgangen til ny skole/ læreplass/ arbeid
3.12 Arbeid med bistand
3.13 Opplæring i bedrift


3.14  Alternative skoleopplegg for eldre elever – noen eksemplerNOEN SOSIALE UTFORDRINGER, OG ET PAR ANDRE
4.1 Å være sammen med andre
4.2 Selvbildet – på størrelse med et frimerke?
4.3 Når atferd og temperament blir et problem
4.4 Risikofaktorer – og beskyttelsesfaktorer, særlig i forhold til  atferdsproblemer
4.5 Friminuttet – et spørsmål om å overleve?
4.6 Samarbeid med hjemmet
4.7 Er det fornuftig å forklare hva AD/HD er for medelever og andre?
4.8 Kan klassen gjøre noe som klasse når en av elevene har AD/HD?
4.9 Konflikthåndtering
4.10 Betydningen av et godt nettverk rundt eleven
4.11 Noen unges egne fortellinger


AKTUELL LITTERATUR


REFERANSER


HVOR KAN JEG HENTE MER KUNNSKAP?
170 sider