home Menu close
menu MENU

Motorikk, lek og læring 2

Motorikkens betydning i utviklingen av grunnleggende ferdigheter i språk, lesing og regning. 

Forfatter: Anne Berg  Illustrasjoner: Tetiana Kosovska ISBN  978-82-8360-017-9

kr kr 395,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-017-9
Beskrivelse

Motorikk, lek og læring er todelt. I del én av boken presenteres grunnlaget og grunnmuren som dannes og etableres i barnehagen, i en teoretisk og praktisk tilnærming.


Grunnmuren skal fungere som en tilrettelegger for en positiv overgang fra barnehage til skole; for barns lese-, skrive- og regneinnlæring.


I del to av boken presenteres synets, hørselens, balansens og nervesystemets betydning for barns læring i skolen, med teoretiske og praktiske eksempler. Målet er å se nærmere på om det kan settes likhetstegn mellom motorikk, lek og læring.


Motorisk aktivitet og lek kan bidra til et kjærkomment avbrekk, og dermed være et godt supplement som pedagogisk metode for alle, både for barn som er i innlæringsfasen og for barn med lese-, skrive- og regnevansker.


Boken presenterer betydningen av barns fysiske- og sansemotoriske utvikling i overgangen fra barnehage til skole. Når barn skal lære, er de avhengig en solid grunnmur, bestående av blant et godt syn, hørsel, balanse og fravær av nevrologiske forsinkelser.


Lek og læring er to sider av samme sak i barnehagen. Men barn må ha tid og rom, og fysisk og mentalt tilstedeværende voksne, for at barna skal få erfare læring gjennom lek.


Råd&Tips

Boken er i første rekke beregnet for barnehagelærere og lærere, men også for andre som er i kontakt med barn, som for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter og spesialpedagoger. I tillegg kan foreldre ha god nytte av dette stoffet. Her beskrives både dysleksi, dyskalkuli og dysgrafi, og mulig årsaker og metoder som kan benyttes. Mye kan forebygges hvis man lar barna være aktive i et variert miljø helt fra fødselen av. Man kan bygge en positiv selvoppfatning, som er så viktig for barn som skal møte en krevende og utfordrende hverdag på mange måter i oppveksten.