home Menu close
menu MENU

Info Vest Forfattere

Anne Berg 
Høyskolelektor ved Dronning Mauds Minnes Høgskole og har arbeidet der siden 1987. Hun underviser i fysisk aktivitet og helse og spesialpedagogikk. Hun er også Daglig leder ved Motorikksenteret. Anne Berg har gitt ut flere bøker og er medforfatter i flere andre bøker. Hun har også forsket på barns motorikk og fysiske form.

Tove Iren Kvanmo
Allmennlærer inkl toårig grunnutdanning i Kundaliniyoga, samt fordypning i barne-, ungdoms- og familieyoga. De siste årene har hun jobbet som yogalærer, og holder klasser for både voksne og barn. Tove har fokus på kontinuerlig egenutvikling og fordyper seg stadig i nye tema innenfor yoga. Dette for å kunne gi elevene sine de beste verktøyene og opplevelsene på yogamatta. www.sanandayoga.123hjemmeside.no

Sølvi Schei
Pedagog (cand.paed.) med spesialisering i pedagogisk psykologi. Hun har jobbet i mange år som rådgiver i PPt, ved barnehagesjefens kontor i Stavanger og i utviklingsprosjekter innen skole og barnhage. Sølvi har vært spesielt opptatt av psykososialt arbeid og barnesamtaler, og flerkulturelle problemstillinger. 

Viktoria Jensen
Viktoria Jensen har bakgrunn som musikkpedagog. Erfaringen strekker seg fra musikkundervisning i grupper med små barn og foreldre til individuelle timer i piano. Viktoria har også jobbet som pedagogisk leder i en barnehage.

Kari Bredvold
Kari Bredvold er utdannet førskolelærer og agronom. Hun har videreutdannelse innefor barnevern, mastergrad i spesialpedagogikk, grunnfag og mellomfag i psykologi ved UiO. Kari har arbeidet med barn og ungdom innenfor barnehage, skole og spesialinstitusjoner og jobber nå som spesialpedagog i skoleverket.

Marit Petersen Oftedal
Marit Petersen Oftedal er utdannet logoped og dr.philos. Hun har arbeidet i skole, i spesialskole, ved PPT og ved høgskole/universitet. I sitt arbeid har hun både teoretisk og praktisk vært spesielt opptatt av lese- og skrivelæring og av forebygging og avhjelping av vansker. Etter mange års arbeid og fullført doktorgrad har hennes fokus vært rettet mot pedagogiske konsekvenser av nyere kunnskap innen disse fagområdene. Info Vest Forlag vil høsten 2013 gi ut boken Lesetrening for svake lesere - Veiledning til et intensivt treningsopplegg: Vi utforsker det skrevne ordet!

Leif Harboe
Leif Harboe jobber som lærer i videregående skole, han har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Bergen, jobber med nettbasert etterutdanning av lærere for Nyweb/UiS og med nettbasert undervisning for NKS. De to siste bøkene hans er "Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere" (Universitetsforlaget, 2012) og "Grunnleggende digitale ferdigheter for elever" (Info Vest Forlag, 2012). Sistnevnte bok er rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Han har bloggen leifh.blogspot.com der han kommer med digitale tips. Elevboka har også en blogg: elevboka.blogspot.com

Pernille Pind
Er Cand. scient. fra Århus Universitet med hovedfag i matematikk ogspesialist innen matematikkens didaktikk. Hun var i mange år lærer på Danmarks Lærerhøyskole / Danmarks Pedagogiske Universitet før hun begynte å arbeide selvstendig i Forlaget Pind og Bjerre. Pernille har utgitt mange bøker om matematikkundervisning i skolen, deriblant serien "Les Selv om matematikkens spennende verden” og "Gode Grublere og sikre strategier”. På disse titlene har hun også samarbeidet med Erik Bjerre.

Olav Lunde
Har magistergrad-eksamen i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i 1972 og er spesialist i ped.-psyk. rådgivning. Han har vært leder for pedagogisk / psykologisk tjeneste i Klepp kommune i en årrekke.  Inntil nylig tilknyttet Sørlandet kompetansesenter / Forum for matematikkmestring der han arbeidet med matematikkvansker og underviste ved Høgskolen i Agder. Olav har holdt en mengde kurs/undervisningsoppdrag og har vært mye brukt i forbindelse med kurs og planleggingsdager både i Norge og Norden. Han har skrevet en rekke artikler i fagtidsskrifter samt gitt ut flere bøker, hvorav flere er oversatt til dansk og svensk.

Bjarne Vetrhus
Har hovedfagseksamen i  spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, 1998. Hovedoppgaven handlet om utprøving av et pedagogisk tiltaksprogram for elever med AD/HD. Forfatteren ble tilsatt ved Birkelid spesialskole i 1971 og har arbeidet ved Birkelid kompetansesenter, senere Sørlandet kompetansesenter, fram til i dag. Helt siden kompetansesenteret ble etablert har han arbeidet med konsentrasjonsvansker og aktivitetsforstyrrelser, både i forhold til utredning og tiltak i hjem og skole. Han har tidligere utgitt en lettlestserie for ungdom som er oversatt til svensk og finsk.

Rita Myklebust
Er assistent i barnehage i Egersund kommune – en jobb hun har hatt de siste 13 årene. I tillegg har hun arbeidet som assistent i skole og SFO. Hun har alltid hatt tegning og maling som en kjær hobby, og i den sammenheng har hun gjennomgått diverse kurs. Som assistent i barnehagen har hun utviklet Eventyret om påskeharen der hun står for både tegninger og tekst.

Irene Johansson
Er professor i spesialpedagogikk og fonetikk. Hun har utviklet Karlstadmodellen, som er en veiledningsmodell for språklæring for barn med språkvansker.Metoder og materiell er utviklet i nært samarbeid med foreldre og pedagoger, og har vist seg svært anvendelig for personer med språkvansker av ulike årsaker.

Ragnhild Efskin
Arbeider som spesialpedagog ved PPD for Alstahaugregionen. Hun har arbeidet som lærer ved Sandnes skole i Sandnessjøen. Det var her hun gjennom en ti-års periode utviklet matematikkverksted- metodikken i samarbeid med andre lærere på småskoletrinnet. Hun har holdt kurs i begynneropplæring og småskolematematikk i mange kommuner i Nordland fylke, samt undervist i emnet ved Høgskolen i Nesna, HiNe, for almennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkstudenter i flere semester. For tiden arbeider hun med å sette matematikkundervisningen inn i en forebyggingstenkning i tråd med FALS- modellen (Forebygging og Avhjelping av Lese- og Skrivevansker), som PPD- Alstahaug har utviklet.

Ivar Lygren
Er utdannet lærer med videreutdanning i logopedi. Han har arbeidet som lærer (1966-1982) og som logoped i PP tjenesten i 9 år. Han har også arbeidet som spesialpedagog og sosiallærer ved Lye skole i Time kommune.

Tordis Fosse Lye
Er utdannet førskolelærer med videreutdanning i logopedi. Hun har arbeidet ved Klepp PPT i 15 år, som spesialpedagog for førskoleelever, lekotek-leder og de siste årene som logoped for førskolebarn.

Torunn H. Nedrebø
Er førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet i barnehage, i PP- tjenesten og har de siste årene arbeidet som lærer ved Kleppe skole i Klepp kommune.

Inger Kristine Løge
Er utdannet lærer med videreutdanning i logopedi, har tatt embedseksamen i spesialpedagogikk og doktorgrad ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO med emnet Språklig bevissthet hos førskolebarn med språk- og talevansker. Hun har praktisert som lærer, logoped i PP tjenesten og vært leder for PP- tjenesten i Hå kommune. Nå er hun ansatt som førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning i Stavanger hvor hun arbeider med sammenhengen mellom språkvansker og atferdsvansker.

Helge Moen
Er lærer m/informatikk. Dataveileder i Klepp kommune. Han utarbeidet i 1985 programmet TASTATUR for Tiki-data. De siste årene har han utviklet flere programmer. Alle programmene er utviklet i nært samarbeid med brukerne i skolene både i Klepp og andre kommuner.

Berit Wiig Jonsbråten
Er lærer med hovedfag i leksologi. Hun har arbeidet mange år i Time kommune, både som inspektør, rektor, lærer og spesialpedagog. Hun har også bred erfaring fra arbeid med begynnerundervisning i lesing.

Einar Nielsen
Er lærer med videreutdanning i engelsk og heimkunnskap. Han har arbeidet mange år i skolen i Klepp kommune, og er nå tilsatt ved Orre skule. Han er engasjert som ressursperson i Jærkommunene vedr. arbeid med barn med Selektiv Mutisme. 

Kari Hole
Er utdannet lærer med videreutdanning i logopedi. Hun har arbeidet som logoped i grunnskolen i Oslo, Sauherad, Bø i Telemark, Stavanger og Sandnes kommune samt i PP-tjenesten for Midt-Telemark. Hun har også vært leder for PP-tjenesten i Klepp kommune. Fra 1996 har hun arbeidet spesielt med bruk av strategier og forståelse som metode for å forebygge og redusere lærevansker hos barn og unge. Hun er for tiden ansatt som logoped ved Stavanger PPT 

Olof Magne
Er fil. dr. og ped. æresdoktor.  Han har bred erfaring som lærer i svensk folkeskole, utdanningsdirektør og internasjonal forsker med innlæringspsykologi og spesialpedagogikk som sine viktigste interesseområder. Han var professor ved Lærarhøgskolan i Malmø og har utgitt en rekke bøker og artikler om matematikkvansker eller elever med særskilte utdannings-behov i matematikk, som han nå velger å betegne det.

Terje Bjelland
Terje Bjelland er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo 1972. Han er spesialist i klinisk nevropsykologi. Han har arbeidet bl.a. innen barnepsykiatri, spesialskole og kompetansesenter for elever med sammensatte lærevansker. Faglig fokus har vært bl.a.: elever med AD/HD, Tourette syndrom, autisme, Down syndrom, språkvansker, atferdsvansker, barn med Føtalt alkoholsyndrom, med mer. Han har holdt en rekke kurs/forelesninger over temaer Tiltak ved AD/HD i skolen, Lese- og språkstimulering hos mennesker med Down syndrom, autistiske barn, med mer. Han har deltatt i en tverrfaglig gruppe i prosjektet Etterundersøkelse av barn og unge med AD/HD, og har skrevet flere artikler om disse temaene. Noen av erfaringene er beskrevet  som medforfatter i boka: Dette gidder jeg ikke, lærer. AD/HD i skolen