home Menu close
menu MENU

Hva er Karlstadmodellen

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Karlstadmodellen er basert på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materiell til språktrening. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

Karlstadmodellen har et verdigrunnlag som er tuftet på grunnleggende menneskerettigheter- alles rett til å få lære, utvikle og bruke språket, - og til å leve et selvstendig og meningsfylt liv på lik linje med andre samfunnsborgere. Karlstad-modellen vektlegger pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring.

Modellen er utviklet i Sverige og brukes nå i alle de nordiske landene. Utvikling av modellen har pågått siden slutten av 1970 – tallet under ledelse av tidligere professor i fonetikk og spesialpedagogikk Iréne Johansson. Modellen er utviklet i et samarbeid mellom foreldre, personale i barnehage/skole og ulike forskere knyttet til Umeå universitet, Karlstads universitet/Høyskole, Karolinska Universitetssykehus og Statped. Utvikling av modellen fortsetter i takt med nye erfaringer, nye samarbeidspartnere og ny kunnskap.

Nettverk er viktig i språktrening
Foreldre som en viktig ressurs rundt egne barn er grunnleggende og sentral i modellen. «Nettverk som pedagogisk ide» er et bærende element som samarbeidsform for språklig og pedagogisk utviklingsarbeid rundt barnet. Alle rundt barnet er viktige ressurser i språktreningen- både familie, venner og fagfolk.

Tydelig pedagogikk
I Karlstadmodellen benytter vi  ulike visuelle uttrykk; tegn, skrift og bilder som et tillegg til talespråket i hverdagskommunikasjon, men også som et redskap for å utvikle det talte språket. Dette er i samsvar med opplæringslovens §2.16 og barnets rett til å motta opplæring ved alternativ og supplerende kommunikasjon slik at barnet får en sjanse til å utvikle seg og lære på lik linje med andre barn.

Språktrening er morsomt
Språktreningen skal skje i det daglige liv og tilrettelegges individuelt. Metodikk og materiell skal velges, og tilpasses ut fra de forutsetninger og behov som er aktuell for den enkelte. Materiellets funksjon er å vise alternative læringsveier, holde fokus på læringsmål, lette og å tydeliggjøre innlæring. Og det viktigste av alt- å lære seg noe nytt er enkelt hvis det samtidig er morsomt. Materiellet i Karlstadmodellen fenger alle barn uavhengig av diagnose og funksjonshemming.

Kurs og veiledning
Det er omtrent 30 veiledere som er utdannet i Karlstadmodellen og som kan tilby kurs både for store og mindre grupper, samt individuell veiledning av språktrening rundt ett eller flere barn.  Veilederne i karlstadmodellen jobber både som fagpersoner i Statped, PPT, barnehager og skoler og det er også foreldre som har veilederutdannelsen. Ta kontakt med Info Vest Forlag for mer informasjon om kurs og veiledere.

”Foreldrene mener modellen har satt dem som foreldre i stand til å kunne bli en viktig aktør i barnets språkutvikling. Foreldrene mener modellen har hatt stor betydning for barnets språkutvikling, og de trekker frem bruk av tegn, ganeplate og spesifikk trening som viktig. Alle mødrene mener at modellens verdigrunnlag, visjoner og holdninger er viktig å ta med seg inn i samarbeidet med ulike instanser. Modellen har vært viktig i arbeidet med å etablere et likeverdig samarbeid mellom dem som foreldre og fagfolk”. Karlstadmodellen, En studie om foreldres erfaringer rundt det å anvende Karlstadmodellen som ramme for barnets språkopplæring. Masteroppgave Uio, 2012