home Menu close
menu MENU

Språkutv. 1 - Performativ kommunikasjon

Språk- og kommunikasjonstrening av barn med språkvansker.

Forfatter: Iréne Johansson ISBN:978-82-90910-13-1

kr kr 295,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-13-1
Beskrivelse

Å være på vei mot performativ kommunikasjon betyr at du er på vei til å bevisst påvirke andre og la seg påvirke av andre i et her-nå perspektiv gjennom kommunikasjon. Dette kan gjelde for å vise ikke bare at du vil ha noe, men hva du vil. Det er en erkjennelse av at man kan bruke andre mennesker som verktøy for å oppnå bestemte mål, men også at andre mennesker i seg selv kan være målet for den kommunikative handlingen. Denne innsikten vokser mens du lærer mer og mer om virkeligheten og om seg selv i forhold til andre mennesker.


For å påvirke feks. nøyaktig hva du vil, er det selvsagt at en kan vise at andre forstår og aksepterer. Det er klare forventninger til oss og dette kan føre til at kommunikasjonsformer som ikke tilsvarer det å bli anerkjent eller forstått. Ofte forventer vi et koordinert uttrykk for blikk, ansiktsuttrykk, kroppsbevegelse, arm bevegelse og lyd.


I boka redegjøres det for metoder, og det presenteres forslag til materiell for en tidlig iverksatt språk- og kommunikasjonstrening av barn med språkvansker.


Denne boka er skrevet med bakgrunn i de erfaringer som forskningsprosjektet. ”Tidig språkstimulering av mongoloida barn” har gitt. I prosjektet har logopeder, førskolekonsulenter og forskere deltatt. Boka handler om forskning omkring  språk-, tale-, kommunikasjonsutvikling og -kommunikasjonsmuligheter hos barn med utviklingshemming.
 

Råd&Tips

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Karlstadmodellen er basert på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materiell til språktrening. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

Karlstadmodellen har et verdigrunnlag som er tuftet på grunnleggende menneskerettigheter- alles rett til å få lære, utvikle og bruke språket, - og til å leve et selvstendig og meningsfylt liv på lik linje med andre samfunnsborgere. Karlstadmodellen vektlegger pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring.

Kurs og veiledning

Det er 36 veiledere som er utdannet i Karlstadmodellen i Norge. Disse kan tllby kurs både for store og mindre grupper, samt individuell veiledning av språktrening rundt ett eller flere barn.  Veilederne i karlstadmodellen jobber som fagpersoner i Statped, PPT, barnehager og skoler og det er også foreldre som har veilederutdannelsen. For mer informasjon om kurs og veiledere se http://www.iakmnorge.no