home Menu close
menu MENU

Lærerveiledning Steg for Steg 1.-7. trinn

Ekstra veiledning Steg for Steg for skole 1.-7. trinn.
kr kr 250,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 940120
Beskrivelse

Plansjer som utgangspunkt
En halv til en hel time i uken samles elevene, under ledelse av kontaktlærer,  til en Steg for Steg-leksjon. Med utgangspunkt i en plansje med et bilde, oppfordres elevene til å sette seg inn i situasjonen til barna på bildet.  Ved å bruke bilder som illustrasjon, kan elevene distansere seg fra situasjonen, samtidig som de lett kan kjenne seg igjen. Slik kan de lettere se en sak fra flere sider. Elevene kommer med forslag til løsninger på de tema og problemstillinger som tas opp i den aktuelle situasjonen.


Tre deler
Leksjonene er delt inn i tre deler; empati, impulskontroll og mestring av sinne. I leksjonene om empati, trener elevene på å kjenne igjen signaler på ulike følelser, utvikle oppmerksomhet og følsomhet overfor en annen persons tanker og følelser, og uttrykke omsorg for andre.
Impulskontroll innebærer at en stopper opp og tenker gjennom et problem og bestemmer seg for en brukbar løsning i stedet for å gjøre det første som faller en inn - handle på impuls. Elevene trener på problemløsning hvor ulike alternativer og konsekvenser vurderes. I den siste delen om mestring av sinne trener elevene på å gjenkjenne hvordan de reagerer når de er sinte. De lærer teknikker for å roe seg ned og velge ikkevoldelige løsninger.


Rollespill og rollemodeller
Barn må ha rollemodeller. De hermer etter voksne helt fra fødselen av, deretter blir også medelever, venner, lærere og andre voksne viktige rollemodeller. Derfor er det viktig at hele skolen setter seg inn i målsetningen og løsningsmetodene i Steg for Steg. Barna lærer ved å gjøre. Dette brukes bevisst i undervisningsopplegget ved å fokusere på rollespill for barna. Læreren er modell og spiller rollespill sammen med  en elev. Deretter spiller elevene rollespill og øver ferdigheter. I Steg for Steg legges det vekt på at læreren fokuserer på det positive elevene gjør.


Systematisk innsats over tid
Steg for Steg er et godt hjelpemiddel for læreren, men må settes inn i en sammenheng og knyttes sammen med skolens planer. Steg for Steg er ingen hurtigfiks for å løse problemer. Opplegget må gjennomføres systematisk gjennom flere år. I Steg for Steg er sosiale ferdigheter og "god gammeldags folkeskikk" satt i system. Mange har benyttet "trinnene" og metodene i sin undervisning tidligere, men nå er det et systematisk og pedagogisk gjennomarbeidet og utprøvd undervisningsopplegg.


Dersom det på en skole er store atferdsproblemer og mobbeproblematikk er det ikke nok med Steg for Steg. Da må en sette i gang tiltak rettet direkte mot den aktuelle problematikken i tillegg til å benytte Steg for steg som et generelt forebyggende tiltak. Steg for Steg er ikke et spesialpedagogisk opplegg, men retter seg mot alle elever. Steg for Steg er et tiltak som fungerer best dersom det integreres i hele nærmiljøet.


Steg for steg brukes  over hele landet
Over 1900 grunnskoler i Norge har kjøpt inn Steg for Steg. Det vil si at over 65 % av skolene med 1.-7. trinn har kjøpt inn undervisningsopplegget.
Stig skole i Oslo var den første norske skolen som prøvde ut Steg for Steg. Du kan lese mer om skolens arbeid med Steg for steg på hjemmesiden deres. Også andre skoler og kommuner er sterkt engasjert i Steg for steg.


Opprinnelse og utbredelse
Steg for Steg (Second Step) er opprinnelig utviklet i USA av Committee for Children www.cfchildren.org og benyttes nå i hele Norden og flere land i Europa i tillegg til Nord og Sør Amerika og Japan.

Råd&Tips

Steg for Steg

- et program for utvikling av barns sosiale kompetanse.

Gjennom arbeid med Steg for Steg utvikler barn i barnehage og barneskole sosial kompetanse.

Steg for Steg tar for seg tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold.

Empati

Empati betyr å ha evnen til å gjenkjenne egne og andres følelser og kunne se ting fra en annens synsvinkel. Empati innebærer å kunne vise medfølelse og ta hensyn til andres følelser og behov.

Impulskontroll og problemløsning

Det innebærer å stoppe opp, tenke seg om, bestemme hva problemet er, vurdere ulike løsninger og velge den beste løsningen. 

Løsningen skal ivareta trygghet og respekt for andres følelser og behov.

Mestring av sinne

Det innebærer å lære teknikker for å håndtere impulsive, agressive reaksjoner og å kunne forholde seg rolig i en provoserende situasjon. Det er lov å bli sint. Det viktige er hva man gjør med sinnet. Sinne er i seg selv ikke negativt. Rutiner for å mestre sinne kan hjelpe alle til å gjenkjenne, forstå og mestre sinne.