Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

 • Markante foreldre


  Boken er en faglig velfundert bok med mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter. MARKANTE FORELDRE gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. 

  Noen foreldre engasjerer seg så mye at pedagoger opplever seg motarbeidet og kritisert. Samarbeidet går i lås og det går ut over barna.
  Hvem er de markante foreldrene? Hva driver dem? Hvilke konsekvenser får atferden deres for barnas utvikling? Hvordan kan lærere og pedagoger håndtere store krav og sterke følelser på en konstruktiv og profesjonell måte også når det ligger konflikt i lufta? Det får du svaret på i denne boken.
  Psykolog Rikke Yde Tordrup, har i 20 år undervist, og gitt råd til foreldre og pedagoger og holdt foredrag om emnet. 

  Boken kartlegger disse foreldrenes motivasjon og viser med bakgrunn i Daniel N. Sterns utviklingspsykologi, hvordan atferden deres påvirker barna. Boken gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. Her er mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter.

  Del 1 De markante foreldrenes motivasjon 
  Del 2 De markante foreldrenes barn
  Del 3 Samarbeid med de markante foreldre
  Del 4 Konflikthåndtering 

  MARKANTE FORELDRE er en faglig velfundert bok, forankret i praksis og formidlet knivskarpt med både hjertevarme og humor. Boken er en kjærlig håndsrekning til markante foreldre og pedagoger. Den viser nye veier og minner om at det er barn involvert i enhver voksenkonflikt. For det er de voksnes ansvar å løse konflikter og skape gode rammer for barna både faglig, sosialt og i fellesskapet.

  Mer
 • Vansker med sosial kommunikasjon


  Boken tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen. Boken er delt inn i ulike utviklingsfaser og passer derfor også som et redskap i ungdomsskolen, vidergående skole og ulike institusjoner.

  Sosial kommunikasjon handler om de ferdigheter som kreves i sosiale sammenhenger, både av verbal og nonverbal kommunikasjon. Man trenger komplekse ferdigheter for å fungere i strukturelle arenaer som skolen og arbeidsplassen, men også med familie og venner. Vansker med sosial kommunikasjon kan vise seg på mange ulike måter, i ulike utviklingsfaser. Her får du forslag til tiltak fra vansker med samtaleferdigheter verbalt og nonverbalt, sosial kompetanse, og vansker med å velge og organisere informasjon.

  Barn som går til logoped i barnehagen eller skolen, kan ha mange varierende vanskeligheter med sosial kommunikasjon. For å klargjøre rekkevidden av problembildet, har vi laget et diagram som bryter ned vanskelighetene i fire ulike domener: språk, samtaleferdigheter, sosial kompetanse og evner til å skille ut og organisere informasjon. Disse domenene blir igjen delt opp i mer detaljerte delferdigheter. Beslutningen om å kategorisere vanskene på denne måten, var på bakgrunn av de vanskene vi ser barna har. Diagrammet er tiltenkt å brukes som en veileder ved kartlegging av barn med sosiale kommunikasjonsvansker. Den gir en beskrivelse av barnets profil når en diskuterer barnet sterke og svake sider med personal og/ eller foreldre, samt gir en pekepinn på hva som er relevant å lese i boken.

  Denne håndboken i sosial kommunikasjon ble laget av logoped-teamet i Portsmouth etter en ide av Catherine Fisher. Hensikten var at den skulle kunne brukes av logopeder i førskolen som veiledning i å identifisere og bedømme sosiale kommunikasjonsvansker og tilby forslag til tiltak og strategier. Under utprøvingen så vi at kollegaer og andre yrkesgrupper i skolen og barnehagen også fant boken nyttig i deres arbeid og som et verktøy i veiledning av foreldre og lærere til barn med sosiale kommunikasjonsvansker.

  ______

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover «psykisk helse» i skolen fra 2020. Statsråden fremførte løftet i Dagsavisen 19. september.

  – Det er gledelig at kunnskap om psykisk helse nå får innpass i skolen. Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Dette er en sentral del av skolens allmenndanningsprosjekt, sier visepresident Heidi Svendsen Tessand i Norsk psykologforening.

  Vansker med sosial kommunikasjon tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen.

  Mer
 • Sosial Kompetanse i hjem og skole


  Denne bokens formål er å fremme barns og unges sosiale kompetanse, deres evne til å ta vare på seg selv og andre. Boken er inndelt i kategoriene følelser, tanker og handlinger, og inneholder en læreplan, og en leksjon til hvert delmål i læreplanen. Kompetansemålene i læreplanen er inndelt i overordnet mål, hovedmål og delmål. Hver leksjon består av en idebasert lærerveiledning med forskjellige arbeidsmetoder, og et arbeidsark for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, og 5.-7. trinn, med unntak av hovedmål H 3.3, som har en praktisk tilnærming.

  For kartlegging av elevenes sosiale kompetanse, kan kartleggingsskjemaet bakerst i boken benyttes. Deler av verdigrunnlaget i formålsparagrafen i opplæringsloven er forsøkt ivaretatt i leksjonene, at elevene skal «(…) utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet», og at opplæringen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverdighet og solidaritet (…)» /11/.

  Inghild Blindheim - Grunnskolelærer

  Våre barns psykisk helse er landets viktigste ressurs – viktigere enn olje, viktigere enn sjømat, viktigere enn teknologi. Evner vi ikke å regulere våre følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og møte sosiale utfordringer, klarer vi heller å ikke utnytte de andre ressursene i landet. Evnen til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og møte sosiale utfordringer utvikles tidlig i livet og er byggesteiner til et godt liv. Det øker vår evne til å kjenne glede. Det motvirker vår risiko for å oppleve nedstemthet og engstelse. Det er det denne boken handler om. (…)

  Boken viser lærere hvordan de kan gi barn kunnskap, ferdigheter og holdninger innen områdene følelser, tanker og handlinger. Den er stappfull av praktiske råd og referanser til hjelpemidler – en gavepakke til dem som nå arbeider med å lage læreplaner for det nye tverrfaglige temaet Folkehelse- og livsmestring i skolen.

  Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, UiO, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

   

  Mer
 • Verdt å vite om ADHD


  Antallet barn og unge som får diagnosen ADHD øker. Hva er ADHD og hvordan kommer dette til uttrykk?

  ADHD er en forkortelse for de engelske ordene Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På norsk kalles det forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet.

  Forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet (ADHD) er en nevropsykiatrisk funksjonshemming som påvirker evnen til å fokusere og konsentrere seg om en bestemt oppgave. ADHD omfatter også overdreven aktivitet og impulsivitet.

  ADHD påvirker personens evne til å være produktiv, og kan også påvirke måten han eller hun utvikler sine sosiale relasjoner eller sin egen selvfølelse. ADHD viser seg i barndommen og vedvarer i ungdomsårene og i voksen alder i 40 til 70 % av alle tilfeller.

  Forfatteren behandler emnet på en konkret og enkel måte. Hun kommer med idéer til strategier som kan lette hverdagen og forslag til hvordan man kan arbeide med de problemene som kan oppstå. Det finnes ingen enkle løsninger som fungerer for alle, men det finnes mange gode forslag og idéer som kan være til god hjelp for mange.

  Mer
 • Verdt å vite om Stille barn


  Noen barn og unge tar liten plass og kan bli nærmest usynlige for både omverden og seg selv. 
  Tema stille barn – om hvem de er, om grunner for stillheten og hva som kan hjelpe barna til en god hverdag, mestring og utvikling.

  Stille barn og unge har fått lite fokus i samfunnet til tross for at undersøkelser viser omtrent like mange med innagerende atferd som med utagerende atferd - og at innagerende atferd kan være et alvorlig problem og en risikofaktor for de barna dette gjelder.

  Forfatteren ønsker å øke fokus på barna som krever minimalt og kan bli nærmest usynlige for både omverden og seg selv, hvis de ikke får riktig hjelp. Hun vil vise hvordan stillhet utvikles og opprettholdes, og hvilke tiltak som kan hjelpe barna til en bedre hverdag og en positiv utvikling.

  Boka henvender seg til foreldre, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpeapparatet og alle andre som har kontakt med stille barn og unge i sin hverdag.

  Mer
 • Forebygging av overgrep mot barn og unge


  "Det var hemmelig, det var min skyld"

  Denne boken ønsker å gi alle som er i kontakt med barn og unge en veiledning i hva man kan gjøre dersom man får mistanke om eller er usikker på om et barn er utsatt for overgrep.

  Det man som barn opplever i de tidlige årene i oppveksten, er med på å avgjøre hvor godt vi håndterer belastninger senere i livet. 
  Hvilke tegn skal man se etter og hva kan man gjøre for å hjelpe et barn som har vært utsatt for overgrep? 
  Hva skjer fra en sak blir anmeldt til den eventuelt går igjennom en rettsgang? 
  Flere journalister, politi og advokater har bidratt med sine historier fra virkeligheten for å illustrere viktigheten av å verne om våre mest sårbare.

  Mer