Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

 • Markante foreldre


  Boken er en faglig velfundert bok med mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter. MARKANTE FORELDRE gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. 

  Noen foreldre engasjerer seg så mye at pedagoger opplever seg motarbeidet og kritisert. Samarbeidet går i lås og det går ut over barna.
  Hvem er de markante foreldrene? Hva driver dem? Hvilke konsekvenser får atferden deres for barnas utvikling? Hvordan kan lærere og pedagoger håndtere store krav og sterke følelser på en konstruktiv og profesjonell måte også når det ligger konflikt i lufta? Det får du svaret på i denne boken.
  Psykolog Rikke Yde Tordrup, har i 20 år undervist, og gitt råd til foreldre og pedagoger og holdt foredrag om emnet. 

  Boken kartlegger disse foreldrenes motivasjon og viser med bakgrunn i Daniel N. Sterns utviklingspsykologi, hvordan atferden deres påvirker barna. Boken gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. Her er mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter.

  Del 1 De markante foreldrenes motivasjon 
  Del 2 De markante foreldrenes barn
  Del 3 Samarbeid med de markante foreldre
  Del 4 Konflikthåndtering 

  MARKANTE FORELDRE er en faglig velfundert bok, forankret i praksis og formidlet knivskarpt med både hjertevarme og humor. Boken er en kjærlig håndsrekning til markante foreldre og pedagoger. Den viser nye veier og minner om at det er barn involvert i enhver voksenkonflikt. For det er de voksnes ansvar å løse konflikter og skape gode rammer for barna både faglig, sosialt og i fellesskapet.

  Mer
 • Vansker med sosial kommunikasjon


  Boken tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen. Boken er delt inn i ulike utviklingsfaser og passer derfor også som et redskap i ungdomsskolen, vidergående skole og ulike institusjoner.

  Sosial kommunikasjon handler om de ferdigheter som kreves i sosiale sammenhenger, både av verbal og nonverbal kommunikasjon. Man trenger komplekse ferdigheter for å fungere i strukturelle arenaer som skolen og arbeidsplassen, men også med familie og venner. Vansker med sosial kommunikasjon kan vise seg på mange ulike måter, i ulike utviklingsfaser. Her får du forslag til tiltak fra vansker med samtaleferdigheter verbalt og nonverbalt, sosial kompetanse, og vansker med å velge og organisere informasjon.

  Barn som går til logoped i barnehagen eller skolen, kan ha mange varierende vanskeligheter med sosial kommunikasjon. For å klargjøre rekkevidden av problembildet, har vi laget et diagram som bryter ned vanskelighetene i fire ulike domener: språk, samtaleferdigheter, sosial kompetanse og evner til å skille ut og organisere informasjon. Disse domenene blir igjen delt opp i mer detaljerte delferdigheter. Beslutningen om å kategorisere vanskene på denne måten, var på bakgrunn av de vanskene vi ser barna har. Diagrammet er tiltenkt å brukes som en veileder ved kartlegging av barn med sosiale kommunikasjonsvansker. Den gir en beskrivelse av barnets profil når en diskuterer barnet sterke og svake sider med personal og/ eller foreldre, samt gir en pekepinn på hva som er relevant å lese i boken.

  Denne håndboken i sosial kommunikasjon ble laget av logoped-teamet i Portsmouth etter en ide av Catherine Fisher. Hensikten var at den skulle kunne brukes av logopeder i førskolen som veiledning i å identifisere og bedømme sosiale kommunikasjonsvansker og tilby forslag til tiltak og strategier. Under utprøvingen så vi at kollegaer og andre yrkesgrupper i skolen og barnehagen også fant boken nyttig i deres arbeid og som et verktøy i veiledning av foreldre og lærere til barn med sosiale kommunikasjonsvansker.

  ______

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover «psykisk helse» i skolen fra 2020. Statsråden fremførte løftet i Dagsavisen 19. september.

  – Det er gledelig at kunnskap om psykisk helse nå får innpass i skolen. Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Dette er en sentral del av skolens allmenndanningsprosjekt, sier visepresident Heidi Svendsen Tessand i Norsk psykologforening.

  Vansker med sosial kommunikasjon tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen.

  Mer
 • Sosial Kompetanse i hjem og skole


  Denne bokens formål er å fremme barns og unges sosiale kompetanse, deres evne til å ta vare på seg selv og andre. Boken er inndelt i kategoriene følelser, tanker og handlinger, og inneholder en læreplan, og en leksjon til hvert delmål i læreplanen. Kompetansemålene i læreplanen er inndelt i overordnet mål, hovedmål og delmål. Hver leksjon består av en idebasert lærerveiledning med forskjellige arbeidsmetoder, og et arbeidsark for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, og 5.-7. trinn, med unntak av hovedmål H 3.3, som har en praktisk tilnærming.

  For kartlegging av elevenes sosiale kompetanse, kan kartleggingsskjemaet bakerst i boken benyttes. Deler av verdigrunnlaget i formålsparagrafen i opplæringsloven er forsøkt ivaretatt i leksjonene, at elevene skal «(…) utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet», og at opplæringen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverdighet og solidaritet (…)» /11/.

  Inghild Blindheim - Grunnskolelærer

  Våre barns psykisk helse er landets viktigste ressurs – viktigere enn olje, viktigere enn sjømat, viktigere enn teknologi. Evner vi ikke å regulere våre følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og møte sosiale utfordringer, klarer vi heller å ikke utnytte de andre ressursene i landet. Evnen til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og møte sosiale utfordringer utvikles tidlig i livet og er byggesteiner til et godt liv. Det øker vår evne til å kjenne glede. Det motvirker vår risiko for å oppleve nedstemthet og engstelse. Det er det denne boken handler om. (…)

  Boken viser lærere hvordan de kan gi barn kunnskap, ferdigheter og holdninger innen områdene følelser, tanker og handlinger. Den er stappfull av praktiske råd og referanser til hjelpemidler – en gavepakke til dem som nå arbeider med å lage læreplaner for det nye tverrfaglige temaet Folkehelse- og livsmestring i skolen.

  Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, UiO, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

   

  Mer
 • Pedagogiske tiltak


  Det er ofte en stor utfordring både å gi elever som strever med å tilegne seg nødvendige grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter og de som har sosiale og emosjonelle utfordringer et godt læringsutbytte. Dette er spesielt vanskelig i en skole som både er svært prestasjonsorientert, målstyrt og fagorientert.

  Lærerne kan ofte lure på hvilke tilnærminger som er de mest effektive når de, sammen med elevene og foreldrene, skal utforme for eksempel en individuell opplæringsplan for elevene. Dersom elevene skal få en god utvikling, må skolene ha tiltak som både fremmer mestring, trygghet og som dessuten gir dem opplevelse av kjærlighet, medvirkning og tilhørighet.

  Forfatterne har i denne boken forsøkt å samle de tiltakene som forskningen har vist å gi best læringsutbytte for elever med ulike utfordringer. De har gjennomgått store mengder “evidensbasert” forskningslitteratur og har forsøkt å “oversette” dette til praktiske og konkrete tiltak i klasserommet. Samtidig er dette tiltak som lar seg implementere både i ordinære læringsgrupper, som tilpasset opplæring, og som spesialundervisning organisert på ulike måter. Tiltakene i denne boken er tenkt som en slags huskeliste, grunnlag for faglig refleksjon og et utgangspunkt, for utforming av individuelle læreplaner og andre tiltak rettet mot elever med ulike vansker. Den er rettet mot lærere og spesialpedagoger i skolen, men vil også være nyttig for pedagogisk-psykologisk tjeneste og for studenter som skal få opplæring i hvordan de skal håndtere ulike utfordringer i skolen.

  Olav Lunde var en av nestorene i norsk pedagogisk-psykologisk formidling og skolepsykologi. Han var Leder i PP-tjenesten, forsket på matematikkvansker og hadde en lang karriere som fagbokforfatter.

  Sven Lindbäck er pedagogisk-psykologisk rådgiver, fagbokforfatter og foreleser av masterstudenter på Universitetet i Oslo (UIO).

  Mer